top of page
הקורסים שלנו

במרכז הלימוד "ג'וני" ע"ש יהונתן סעדה מתמחה בלימוד מתמטיקה.
בין הקורסים השונים, ניתן למצוא סרטוני הדרכה מקצועיים ופשוטים אשר נוצרו במטרה
אחת - הצלחה בבגרות.

החומר הנלמד מותאם לתלמידי תיכון בכיתות
ט'-יב', ומכין לבגרות ברמת 3/4/5 יחידות.

4 יחידות (שאלונים 804, 805, 481, 482)

שאלון 804 - בעיות מילוליות

שאלון 804 - גיאומטריה אנליטית

שאלון 804 - הסתברות קלאסית

שאלון 804 - גיאומטריה 

שאלון 804 - טריגונומטריה של המישור ומשוואות טריגונומטריות

שאלון 804 - חשבון דיפרנציאלי - פולינומים, שורש ריבועי ופונקציות רציונאליות

שאלון 804 - חשבון אינטגרלי - פולינומים, שורש ריבועי ופונקציות רציונאליות

שאלון 805 - חזקות ומעריכים, לוגריתמים

שאלון 805 - לוגריתמים

שאלון 805 - בעיות גידול ודעיכה

שאלון 805 - סדרות

שאלון 805 - חשבון דיפרנציאלי - פונקציות טריגונומטריות, פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

שאלון 805 - חשבון אינטגרלי - פונקציות טריגונומטריות, פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

שאלון 805 - טריגונומטריה במרחב

טכניקה אלגברית

מרתון בגרות 3/4/5 יחידות

טקסט

מבחנים
3 יחידות (שאלונים 801, 802, 803)

משוואות, שאלות ובעיות מילוליות, גרפים של ישרים ופרבולות

שאלון 801 - גרפים (קריאת גרפים ובניית גרפים)

שאלון 801 - סדרות חשבוניות

שאלון 801 - מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית

שאלון 801 - טריגונומטריה: יישומים במישור

שאלון 801 - סטטיסטיקה והסתברות

שאלון 802 - אלגברה כולל קריאת גרפים

שאלון 802 - סדרה חשבונית, סדרה הנדסית ובעיות גידול ודעיכה

שאלון 802 - טריגונומטריה: יישומים במישור ובמרחב

שאלון 802 - הסתברות, סטטיסטיקה, התפלגות נורמלית

שאלון 803 - שאלות מילוליות, בעיות מילוליות וחזרה על אלגברה

שאלון 803 - גיאומטריה אנליטית

5 יחידות (שאלונים 806, 807, 581, 582)

שאלון 806 - שאלות מילוליות: בעיות תנועה, הספק ואחוזים

שאלון 806 - סדרות: חשבוניות, הנדסיות וכלליות לפי נוסחת נסיגה

שאלון 806 - הסתברות קלאסית: הסתברות מותנית, טבלאות ועצים, נוסחת ברנולי

שאלון 806 - גיאומטריה: משולשים, מרובעים, פרופורציה ודמיון, מעגל

שאלון 806 - טריגונומטריה של המישור, זהוות ומשוואות טריגונומטריות

שאלון 806 - חשבון דיפרנציאלי - חקירת פונקציות פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות וטריגונומטריות

שאלון 806 - חשבון אינטגרלי - חישוב שטחים עם פונקציות פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות וטריגונומטריות

שאלון 807 - וקטורים: חישובים בהצגה אלגברית והצגה גיאומטרית

שאלון 807 - טריגונומטריה במרחב: חישובים בתיבה, מנסרה ופירמידה

שאלון 807 - גיאומטריה אנליטית: מעגל, פרבולה, אליפסה ומקומות גיאומטריים

שאלון 807 - מספרים מרוכבים: ארבע הפעולות, מישור גאוס, משפט דה מואבר ושורשי היחידה

bottom of page